5 วิธีการใช้งานเชือกฟาง จากรุ่งทิพย์พลาสแพค

5 วิธีการใช้งานเชือกฟาง จากรุ่งทิพย์พลาสแพค

5 วิธีการใช้งานเชือกฟาง จากรุ่งทิพย์พลาสแพค เชือกฟางสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการผูกมัดสินค้า แม้แต่อุตสาหกรรมใหญ่ยังเลือกใช้เชือกฟาง