เชือกฟางเล็กเหลืองเชือกฟางจากโรงงงานรุ่งทิพย์RTP007

เชือกฟางเล็กเหลืองเชือกฟางจากโรงงงานรุ่งทิพย์RTP007

เชือกฟางเล็กเหลืองเชือกฟางจากโรงงงานรุ่งทิพย์RTP007